Product
Model : BL-401
Price : 0.00 บาท
1x28w IP65 T5
Model : BL-401
Price : 0.00 บาท
โคมกันชื้น IP65 ดัดแปลง เพื่อการประหยัดพลังงาน
Model : BL-201n
Price : 0.00 บาท
โคมติดลอย ภายในอาคาร
Model : BL-204
Price : 0.00 บาท
โคมติดลอยประหยัดพลังงาน Bestlight
Page 1 | 
หาจุดคุ้มของ Bestlightgroup

ตารางตัวอย่างการเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าของ
ระหว่างโคมประหยัดพลังงานและโคมไฟแบบเดิมที่ใช้อยู่
หมายเหตุ ข้อมูลการเปรียบเทียบนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาให้ง่ายขึ้น ตัวเลขที่ระบุไว้ในข้อมูลนี้ อ่านเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลจริงของสินค้า

bestlightgroup.net © 2017 All rights reserved.

บริษัท บริหารโครงการประหยัดพลังงาน จำกัด
333/43 หมู่ 3 บางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110
โทรศัพท์: 02 920 5577, 02 920 5441-2
โทรสาร: 02 920 5443, 02 920 5655
E-mail: sales@bestlightgroup.net
 
เว็บสำเร็จรูป
×